منبع انبساط پراید-طرح پیچی

منبع انبساط بنزین RD

مخزن ذخیره آب رادیاتور پراید

مجموعه منبع انبساط تیبا

مخزن ذخیره آب رادیاتور نیسان

مخزن ذخیره آب رادیاتور پروتون