حضورشرکت هیوالکترونیک درنمایشگاه بین المللی قطعات خودرودرتهران-سالن سایپا

حضورآقای مهندس نجفیان مدیرعامل محترم سازه گستردرغرفه هیوالکترونیک